iod2

Dlaczego warto powołać zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Pure Quality?

Godność człowieka oraz jego prywatność stają się dobrem, które obecnie podlega szczególnej ochronie prawnej. Bezpieczne zarządzenie danymi staje się w wielu aspektach naszego życia celem strategicznym. Przetwarzając dane niezgodnie z wymaganiami RODO* możemy narazić się na wysokie kary finansowe oraz utratę dobrego wizerunku firmy. Jeżeli Państwa organizacja przetwarza dane osobowe może zaistnieć jedna z poniższych przesłanek, które zobowiązują Państwa do powołania Inspektora Ochrony Danych:

 1. przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;
 2. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
 3. główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.

Masz pytanie, problem lub nie wiesz jak rozpocząć?

Nasi specjaliści pomogą, doradzą i rozwieją wszelkie Państwa wątpliwości.

Podstawowa rola Inspektora Ochrony Danych polega między innymi na:

 1. informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych i doradzaniu im w tej sprawie;
 2. monitorowaniu przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 3. udzielaniu na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowaniu jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. pełnieniu funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

W celu zapewnienia prawidłowego przestrzegania zmieniających się wymagań prawnych Inspektor Ochrony Danych powinien utrzymywać wysokie kompetencje poprzez:

 • monitorowanie zmian przepisów prawa krajowego i Unii Europejskiej (UE),
 • monitorowanie wydanych interpretacji prawa ochrony danych osobowych przez organy nadzorcze krajów członkowskich UE, sądy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Ministerstwo Cyfryzacji,
 • udział w szkoleniach i kursach zarówno dotyczących obszarów prawa, bezpieczeństwa informacji, narzędzi i systemów informatycznych oraz zagrożeń z tym związanych.
Wymagania prawne Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Współpraca z Pure Quality

Zachęcamy do powierzenia zadań IOD lub KODO w ręce doświadczonych Inspektorów!

Proponujemy Państwu rozpoczęcie współpracy i powierzenie zadań Inspektora Ochrony Danych lub Koordynatora Ochrony Danych Osobowych w ręce doświadczonych i kompetentnych Inspektorów z Pure Quality!

Wdrożenia RODO

Współpraca z Pure Quality jest gwarantem:

 • prawidłowej realizacji złożonych wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych i informacji w Państwa organizacji,
 • aktualności w zakresie dokumentacji, procesów i procedur w odniesieniu do stanu faktycznego funkcjonowania Państwa organizacji,
 • bezpieczeństwa poprzez wsparcie w przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). UODO może nakazać przeprowadzenie kontroli bezpośrednio przez powołanego w Państwa organizacji Inspektora Ochrony Danych,
 • obniżenia kosztów utrzymania kompetencji Inspektora Ochrony Danych,
 • spokojnego snu bez koszmarów o wysokich karach nakładanych z powodu niewłaściwego dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych w Państwa organizacji,
 • wzrostu świadomości pracowników w Organizacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych,
 • wysokiej jakości świadczonych usług.

W ramach współpracy zapewniamy stały kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę) np. w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpośredni kontakt pracowników z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie organizacji, uzależniony od potrzeb.

Nasi Inspektorzy Ochrony Danych stosują się do zasad etyki zawartych w Kodeksie Etyki Inspektora Ochrony Danych, który został opracowany i wprowadzony przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych (SABI).

Jeżeli powyższe gwarancje przekonały Państwa do rozpoczęcia współpracy z Pure Quality lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt w celu przedstawienia sposobu realizacji zadań IOD w Państwa organizacji.

Uwaga! Oferta outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych jest ograniczona limitem nadzorowanych podmiotów przez Pure Quality.

Formularz ofertowy

  Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza kontaktowego znajdują się w polityce prywatności.


  * - pola wymagane

  *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  BEZPŁATNA KONSULTACJA DLA FIRM