Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1 Podstawowe definicje

Pojęcia wymienione w niniejszym regulaminie świadczenia usług szkoleniowych przez Pure Quality Kacprzak, Szczerski spółka jawna, będą miały następujące znaczenie:

 1. Szkolenie – każda usługa szkoleniowa (usługa szkoleniowa, egzamin, symulacja biznesowa, warsztat) świadczona przez Dostawcę usługi, taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego w niektórych przypadkach połączonego z ćwiczeniami), warsztat (wykłady teoretyczne połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub egzamin. Szkolenia obejmują Szkolenia dedykowane, Szkolenia otwarte oraz szkolenia dla studentów. Jeżeli Szkolenie jest prowadzone online to ma do niego zastosowanie wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy określonym w art. 16 akapit pierwszy lit. m) dyrektywy 2011/83/UE, który stanowi, że konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia wykonywania umowy, na przykład w przypadku pobrania lub strumieniowego odtwarzania treści, z zastrzeżeniem udzielenia przez konsumenta uprzedniej wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia w czasie trwania okresu na odstąpienie od umowy oraz przyjęcia przez niego do wiadomości, że tym samym traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy, które zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w art. 38 pkt. 13.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała o zgłoszeniu Uczestnika do udziału w Szkoleniu.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, którą Zamawiający skierował do udziału w Szkoleniu organizowanym przez Dostawcę usługi.
 4. Dostawca usługi bądź Organizator – oznacza Pure Quality Kacprzak, Szczerski sp.j. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, posiadająca KRS: 0000786382, NIP: 5213866298, REGON: 383376725.
 5. Cennik – dokument umieszczony na stronie internetowej www.purequality.pl lub przedstawiony w Ofercie, zawierający zestawienie Szkoleń oraz katalogowych cen jednostkowych netto i brutto.
 6. Certyfikat ukończenia Szkolenia – dokument potwierdzający udział w Szkoleniu, wręczany osobom uczestniczącym w zajęciach w ramach danego Szkolenia.
 7. Oferta – dokument przedstawiony Zamawiającemu przez Dostawcę usługi, w którym zawarte zostały nazwy usług wraz z warunkami, na jakich miałyby być świadczone. W szczególności termin ten ma zastosowanie dla Szkoleń dedykowanych.
 8. Forma szkolenia – szkolenia są organizowane w formie tradycyjnej tj. szkolenia w sali szkoleniowej lub formie zdalnej za pośrednictwem elektronicznej platformy szkoleniowej (np. Google Meet, Discord, Microsoft Teams).
 9. Formularz zamówienia – dokument w wersji pliku pdf do pobrania ze strony purequality.pl lub elektroniczny formularz umieszczony na stronie purequality.pl, którego wypełnienie przez Zamawiającego i przesłanie zgodnie z ustalonymi w Regulaminie zasadami do Dostawcy usługi, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu rezerwacji miejsca na Szkoleniu. Formularz zamówienia pełni rolę formalnego zamówienia usługi z jednoczesnym zaakceptowaniem warunków cenowych oraz Regulaminu.
 10. Szkolenie otwarte – Szkolenie adresowane do każdej osoby zainteresowanej tematyką Szkolenia, o którym informacja zamieszczona jest na stronie internetowej www.purequality.pl i które nie zostało oznaczone jako Szkolenie dedykowane.
 11. Szkolenie dedykowane – Szkolenie przeznaczone lub skonstruowane pod kątem potrzeb konkretnego Klienta. Ceny, Oferta oraz zasady rozliczeń mogą być dla takiego Szkolenia negocjowane indywidualnie z Zamawiającym.
 12. Szkolenie dla studentów – Szkolenie adresowane wyłącznie do studentów studiów dziennych (I i II stopień) realizowane pod patronatem Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. w ramach programu “Lider”.
 13. Data zakończenia Szkolenia – ostatni dzień Szkolenia, w którym prowadzone są zajęcia merytoryczne. Certyfikaty ukończenia szkolenia są dostarczane w dniu zakończenia szkolenia w przypadku szkoleń w sali szkoleniowej lub przesyłane po szkoleniu w terminie do 30 dni w przypadku szkoleń zdalnych.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Pure Quality Kacprzak, Szczerski sp.j.

§ 2 Zgłoszenie udziału w Szkoleniu

 1. Sposób zgłoszenia udziału w Szkoleniu zależy od jego Formy i jest różny w przypadku Szkoleń otwartych, Szkoleń dedykowanych i Szkoleń dla studentów. Poniższe postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie dla Szkoleń otwartych i Szkoleń dla studentów chyba, że Dostawca usługi i Zamawiający ustalą, że postanowienia niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie również do Szkoleń dedykowanych.
 2. W Szkoleniu może wziąć udział każda osoba fizyczna, która dopełni warunków rezerwacji miejsca na Szkoleniu, zgodnie z ust. 3 poniżej, zamówienia i płatności, opisanych Regulaminem z jednoczesnym uwzględnieniem dostępności wolnych miejsc w grupach w określonych terminach. W Szkoleniu dla studentów mogą wziąć udział wyłącznie studenci studiów dziennych (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie) posiadający aktualną legitymację studencką wydaną przez uczelnię wyższą.
 3. Rezerwacja miejsca na Szkolenie odbywa się poprzez wykonanie następujących kroków:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.purequality.pl lub wysłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem na adres: kontakt@purequality.pl lub do osoby kontaktowej, podając w treści: imię i nazwisko/ nazwę Zamawiającego, liczbę Uczestników Szkolenia oraz wybrany termin i nazwę Szkolenia. Formularz karty szkolenia w wersji elektronicznej (plik pdf) do pobrania na stronie www.purequality.pl i wypełnienia;
  2. dokonanie płatności, zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem.
 4. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji miejsca na Szkolenie jest wysyłane do Zamawiającego na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu wypełnionego Formularza zamówienia, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego przesłania do Dostawcy usługi.
 5. Informacja o potwierdzonej rezerwacji miejsca na Szkolenie jest wysyłana do Zamawiającego na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail. Dostawca usługi po otrzymaniu od Uczestników (drogą mailową)  informacji potwierdzających ich udział w Szkoleniu i utworzeniu minimalnej grupy uczestników niezbędnych, aby Szkolenie zostało zrealizowane w podanym terminie (Liczba minimalna Uczestników jest indywidualnie określana przez Dostawcę usługi dla każdego Szkolenia), informuje Uczestnika o konieczności dokonania płatności za Szkolenie. Po zaksięgowaniu wpłat na koncie Dostawcy usługi Uczestnik zostaje niezwłocznie powiadomiony, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy Dostawcy usługi o ostatecznym potwierdzeniu i realizacji Szkolenia.
 6. Zamawiający ma prawo do dokonania zmiany danych personalnych wskazanych Uczestników Szkolenia oraz  do zmiany liczby Uczestników po uprzednim uzgodnieniu takiej zmiany z Dostawcą usługi.
 7. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów na Szkolenie, jeśli liczba osób chętnych na dane Szkolenie przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu limitu wolnych miejsc na dane Szkolenie będą umieszczane na liście rezerwowej.
 8. Nabór Uczestników z listy rezerwowej będzie następował wg chronologicznej kolejności zgłoszeń.
 9. W przypadku Szkoleń dedykowanych obowiązuje odrębne postępowanie ustalone przez Zamawiającego i Dostawcę usługi, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

§ 3 Płatność i ceny

 1. O ile Zamawiający i Dostawca usługi nie uzgodnili inaczej w odrębnej umowie lub zamówieniu, wysokość należności za Szkolenie jest równa kwocie podanej na stronie internetowej www.purequality.pl w dniu dokonania rezerwacji w aktualnym Cenniku.
 2. Cena podana za Szkolenie otwarte oraz Szkolenie dla studentów w Formie zdalnej obejmuje: udział w zajęciach w formie zdalnej za pośrednictwem elektronicznej platformy szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (zgodnie ze specyfikacją w opisie Szkolenia, dostępną na stronie internetowej www.purequality.pl), egzamin oraz certyfikat imienny w języku polskim wystawiony przez Dostawcę usługi. W przypadku Szkolenia dla studentów dodatkowo cena obejmuje certyfikat imienny w języku angielskim wystawiony przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
 3. Cena podana za Szkolenie otwarte oraz Szkolenie dla studentów w Formie tradycyjnej obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, poczęstunek kawowy lub poczęstunek kawowy i lunch (zgodnie ze specyfikacją w opisie Szkolenia, dostępną na stronie internetowej www.purequality.pl) egzamin oraz certyfikat imienny w języku polskim wystawiony przez Dostawcę usługi. W przypadku Szkolenia dla studentów dodatkowo cena obejmuje certyfikat imienny w języku angielskim wystawiony przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
 4. W cenę Szkolenia nie są wliczone koszty dojazdu i noclegu Uczestników Szkolenia, chyba że Zamawiający i Dostawca usługi ustalą inaczej.
 5. Jeśli Zamawiający i Dostawca usługi nie postanowili inaczej, wszelkie opłaty i należności za zamówione Szkolenia są płatne w polskich złotych w terminie do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia.
 6. Płatności należy dokonywać po otrzymaniu informacji od Dostawcy usługi, potwierdzającej realizację szkolenia w wybranym terminie, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy usługi wskazany w formularzu, wiadomości e-mail lub fakturze VAT,  w zależności od formy zgłoszenia na Szkolenie.
 7. O ile Zamawiający i Dostawca usługi nie uzgodnili inaczej w odrębnej umowie lub zamówieniu, faktura VAT zostanie wystawiona przez Dostawcę usługi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Dostawcę płatności.
 8. W przypadku niedopełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy zapisów na Szkolenie.
 9. Ceny promocyjne nie łączą się z przysługującymi Zamawiającemu innymi rabatami wynikającymi m.in. z indywidualnych ustaleń z Dostawcą usługi.

§ 4 Realizacja Szkolenia

 1. Dostawca usługi zobowiązuje się do zorganizowania Szkolenia w terminie, Formie i miejscu podanym w potwierdzeniu rezerwacji miejsca na Szkoleniu lub uzgodnionym z Zamawiającym w przypadku Szkoleń dedykowanych.
 2. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca (w obrębie ustalonego miasta lub Formy zdalnej) Szkolenia w przypadku, gdy liczba osób zarejestrowanych jest mniejsza niż 6 w przypadku Szkoleń otwartych lub 20 w przypadku Szkoleń dla studentów oraz gdy trener nie będzie w stanie poprowadzić zajęć z przyczyn losowych. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo najpóźniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia zajęć. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie przekazać informację o zmianie terminu i miejsca Szkolenia zgłoszonym przez niego Uczestnikom Szkolenia.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia, jeśli nie wynikało ono z przyczyn siły wyższej, bądź z innych, za które Dostawca usługi  nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ma prawo do otrzymania zwrotu wszelkich wpłaconych kwot z tytułu udziału w Szkoleniu. Zamawiający nie może domagać się dodatkowej rekompensaty za straty poniesione w wyniku przesunięcia terminu albo odwołania Szkolenia.
 4. W czasie trwania Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
  1. przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
  2. odnosić się z szacunkiem do innych osób, biorących udział w zajęciach (w tym do prowadzącego trenera);
  3. nie zakłócać porządku i spokoju w trakcie trwania zajęć;
  4. szanować sprzęt i meble znajdujące się w sali szkoleniowej – dotyczy szkoleń w Formie tradycyjnej;
  5. przestrzegać obowiązku trzeźwości wynikającego z obowiązujących przepisów prawa
  6. nie utrwalać treści szkolenia w żadnej postacii elekotrnicznej z wykorzystaniem rejestratorów dźwięku lub obrazu,bez wyraźnej zgody Dostawcy usugi, trenera oraz pozostałych Uczestników szkoleniaw.
 5. Nieprzestrzeganie wymienionych w ust. 4 powyżej zasad może być podstawą do wykluczenia Uczestnika z grupy szkoleniowej bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 6. Zmiana terminu lub rezygnacja ze Szkolenia dedykowanego odbywa się na podstawie uzgodnionego i zawartego przez Dostawcę usługi i Zamawiającego aneksu do odrębnej umowy lub zamówienia.

§ 5 Zasady rezygnacji ze Szkolenia i zwrotu należności

 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze Szkolenia. Skuteczne odwołanie rezerwacji powinno być przesłane w formie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, którego powinno zostać przesłane przez Zamawiającego do Dostawcy usługi drogą elektroniczną na adres kontakt@purequality.pl lub na adres pocztowy Dostawcy usługi do osoby kontaktowej. Przyjęcie rezygnacji ze Szkolenia jest potwierdzane przez Dostawcę usługi wiadomością e-mail przesłanej na adres podany w zamówieniu.
 2. W przypadku skutecznej rezygnacji ze Szkolenia przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego należności za Szkolenie:
  1. Zamawiający otrzyma zwrot 100% wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona nie później niż w 10 dniu roboczym poprzedzającym datę rozpoczęcia Szkolenia;
  2. Zamawiający otrzyma zwrot 50% wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia nastąpi między 10 a 6 dniem roboczym włącznie przed datą rozpoczęcia Szkolenia;
  3. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za Szkolenie, jeśli rezygnacja ze Szkolenia zostanie zgłoszona później niż 6 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 3. Zwrot Zamawiającemu wpłaconych należności za Szkolenie zgodnie z powyższymi podpunktami zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Dostawcę usługi Formularza rezygnacji z udziału w Szkoleniu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 4. W przypadku gdy Uczestnik Szkolenia, zgłoszony przez Zamawiającego nie będącego Konsumentem,  zgodnie z § 5a ust 1 poniżej, nie stawi się na zajęcia w ustalonym dniu i miejscu, a Zamawiający nie poinformuje o rezygnacji z udziału w Szkoleniu zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 powyżej, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów oraz wpłaconych należności związanych z danym Szkoleniem.

§ 6 Zasady rezygnacji ze Szkolenia przez Konsumentów i zwrotu należności

 1. Do umów zawieranych z konsumentami, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym w art. 22(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), tj. osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Konsument, który zawarł z Dostawcą usługi umowę o świadczenie usług szkoleniowych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa („Umowa”) ma prawo odstąpić od Szkolenia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Konsument zawierający Umowę na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia wyraża zgodę na rozpoczęcie Szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 2. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia Szkolenia.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po wyraźnym żądaniu przez niego wykonania Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 2, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, przed rozpoczęciem Szkolenia, w przewidzianym 14-dniowym terminie, o którym mowa w ustępie 2 , Konsument otrzyma zwrot zapłaconej kwoty.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Dostawca usługi może żądać od Konsumenta zapłaty za Szkolenie nabyte w drodze Umowy także wtedy, gdy nie minął jeszcze przysługujący Konsumentowi 14-dniowy termin na odstąpienie od Umowy.
 8. Odstąpienie od Umowy powoduje wygaśnięcie Umów dodatkowych.
 9. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7 Własność i prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych do prowadzenia Szkoleń przysługują wyłącznie Dostawcy usługi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych w ramach Szkolenia materiałów, zarówno w wersji elektronicznej jak i tradycyjnej (papierowej), jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie Szkoleń komercyjnych przez Zamawiającego z wykorzystaniem materiałów udostępnionych podczas Szkolenia przez Dostawcę usługi.

§ 8 Dane osobowe i reklamacje

 1. Dostawca usługi będący Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu zamwienia (“Administrator”), spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, dalej “RODO”.
 2. Dostawca usługi nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych, związanych z działaniami innych Uczestników Szkolenia.
 3. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej i przesyłane na adres Dostawcy usługi bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@purequality.pl najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Zamawiającego bądź Uczestnika (imię nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz przedmiot reklamacji. Dostawca usługi rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej zgłosił reklamację.
 4. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu Zamawiający upoważnia Dostawcę usługi do przetwarzania danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia, dla celów organizacji i przeprowadzania Szkoleń.
 5. Dane osobowe znajdujące się na Formularzu zamówienia będą przechowywane przez okres 6 lat, czyli przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach Dostawcy usługi drogą elektroniczną, podany w tym celu adres e-mail będzie przechowywany do momentu wycofania zgody lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych we wskazanym celu.
 6. Odbiorcami danych osobowych znajdujących się na Formularzu zamówienia mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe oraz hostingowe na podstawie stosownych umów powierzenia.
 7. Osoba któej dane sa zgłoszone na Formularzu zamówienia posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. W każdym przypadku, gdy osoba któej Dane osobowe znajdujące się na Formularzu zamówienia uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy RODO, przysługuje tej osobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych w Formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania na Szkolenie.
 10. Dane osobowe podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia będą przetwarzane przez Dostawcę usługi w następujących celach:
 • zapisania na szkolenie i realizacji szkolenia (w tym sporządzenie listy obecności, wystawienie certyfikatów) na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli uczestnik jest stroną umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jeżeli Uczestnik został zgłoszony przez pracodawcę lub inny podmiot;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkach (wystawienie i przechowywanie faktury) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji procesu kontaktu w związku ze zgłoszeniem i organizacją szkolenia co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wysyłania informacji marketingowych, przesyłania informacji handlowych bądź przeprowadzania ankiet i badań dotyczących szkoleń realizowanych przez Dostawcę usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z wyrażoną dobrowolną zgodą na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza zamówienia  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, jak również powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione Szkolenie. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania w Formularzu zamówienia błędnych bądź niezgodnych z prawdą danych.
 2. Dostawca usługi jest uprawniony do świadczenia takich samych lub podobnych usług na rzecz innych podmiotów.
 3. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.purequality.pl. Wiążące są warunki aktualne w dniu dokonania przez Zamawiającego rezerwacji.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie warunków opisanych niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Dostawcy usługi.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2023 r.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory, związane z realizacją niniejszego Regulaminu, Dostawca usługi, Uczestnik oraz Zmawiający postanawiają rozwiązywać na drodze polubownych negocjacji, a w przypadku niemożliwości rozwiązania polubownego, zostaną one poddane rozstrzygnięciu odpowiedniego sądu powszechnego właściwego według siedziby Dostawcy usługi.

 

 

BEZPŁATNA KONSULTACJA DLA FIRM